جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس کیلومتر 9 اتوبان کرج - قزوین، جنب کارخانه سوپا، انتهای بلوار کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=42 تلفن 02634762273 فکس 02634762272
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس کیلومتر 9 اتوبان کرج - قزوین، جنب کارخانه سوپا، انتهای بلوار کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=42 تلفن 02634762273 فکس 02634762272