جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3 تلفن 02188220658 فکس 02188220697
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3 تلفن 02188220658 فکس 02188220697