جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز رشد فناوری پلیمر

مرکز رشد فناوری پلیمر

نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد فناوری پلیمر تلفن 02144787091 فکس 02144787096
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد فناوری پلیمر تلفن 02144787091 فکس 02144787096