جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شتاب دهنده صندوق نانو

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم)، پلاک38، صندوق نانو تلفن +982188769188 فکس +982189776449
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم)، پلاک38، صندوق نانو تلفن +982188769188 فکس +982189776449