جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

تکفام سازان طیف نور (تکسان)

تکفام سازان طیف نور

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری، واحد 104 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1070 تلفن +982122402199 فکس +982143855479
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری، واحد 104 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1070 تلفن +982122402199 فکس +982143855479