جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مجموعه آزمایشگاه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=90 تلفن +982166075242 فکس +982166075200
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=90 تلفن +982166075242 فکس +982166075200