جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شیمی صنعت رشد سهند

شیمی صنعت رشد سهند

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، خیابان ورزش، مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4294 تلفن 04134401834 فکس 02143850955
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، خیابان ورزش، مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4294 تلفن 04134401834 فکس 02143850955