جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی
  • ۱ آزمایشگاه
  • ۲ تولید کننده تجهیزات - تجهیزات آنالیز و مشخصه یابی
  • ۱ تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
  • ۲ تولیدکننده محصولات - بهداشت و سلامت
  • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت خودرو
  • ۱ تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
  • ۱ تولیدکننده محصولات - نانومواد
  • ۲ تولیدکننده محصولات - نساجی
  • ۲ تولیدکننده محصولات - نفت و صنایع وابسته
تولیدکننده تجهیزات - تجهیزات ساخت (نانومواد و پوشش دهی)
آتیه پردازان شریف آتیه پردازان ظهور شریف نوع شرکت کننده : شرکت
تولیدکننده محصولات - صنعت ساختمان
آذران فضانما آذران فضانما نوع شرکت کننده : شرکت